http://eucharystki.religia.net/


Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

Zgromadzenie zakonne, habitowe, założone w 1923 r. przez bł. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza 1871-1927, ordynariusza diecezji wileńskiej /1918-1925/, przewidziane głównie dla potrzeb diecezji; w celu szerzenia oświaty religijnej i podniesienia poziomu religijnego miejscowej, głównie białoruskiej ludności. Siostry miały też prowadzić pracę misyjną wśród licznych na tym terenie prawosławnych. Dekret erekcyjny został wydany 23 kwietnia 1924 r. W języku łacińskim pełna nazwa Zgromadzenia brzmi:
Congregatio Sororum Ancillarum Jesu in Eucharistia, skrót SJE

Celem Zgromadzenia według Konstytucji jest nauczanie życia chrześcijańskiego i wychowywanie według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzieży, szerzenie ducha nauki Chrystusowej i rozwijanie w każdym środowisku życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego. Działalność apostolska skupia się na wypełnianiu tych zadań, głównie poprzez katechizację, zgodnie z duchem Założyciela i aktualnymi potrzebami Kościoła. Duchowość zgromadzenia jest wybitnie eucharystyczna. Konstytucje postanawiają:
"Ośrodkiem życia duchowego oraz działalności apostolskiej całej wspólnoty i poszczególnych członkiń jest Jezus Chrystus w tajemnicy Eucharystii. Siostry starają się stale coraz lepiej Go poznawać, naśladować i miłować, żyjąc na co dzień Jego duchem".

Zgromadzenie zaczęło się formować na Wileńszczyźnie, na terenie dzisiejszej Białorusi, w małym miasteczku Druja, nad granicą łotewską. Początkowo pracowały w miejscowym gimnazjum polskim Księży Marianów, prowadziły szkołę krawiecką dla dziewcząt, internat, pracownię tkacką i trykotarską, przytułek, zespoły parafialne, indywidualną katechizację /przygotowanie do sakramentów św./, opiekowały się stowarzyszeniami młodzieżowymi, prowadziły gospodarstwo domowe u księży Marianów.
Przez półtora roku, w latach 1941-1943, kilkanaście sióstr prowadziło akcję katechetyczno-misyjna na terenach radzieckich.

Po zakończeniu II wojny światowej i nowym ustaleniu granic państwa polskiego, zarząd Zgromadzenia zadecydował o wysłaniu części sióstr do Polski, gdyż dotychczasowe 4 placówki znalazły się poza jej granicami. Pozostałe przeżyły lata ciężkich doświadczeń: wypędzenia z domu macierzystego, tułaczki, nadmiernej pracy, głodu i chłodu. Oficjalnie nie istniały - otrzymały nakaz rozejścia się. W ukryciu jednak prowadziły życie zakonne w małych wspólnotach, katechizowały, przygotowywały do sakramentów, wspierały kapłanów podczas ich uwięzienia, wysyłając im paczki, później opiekowały się nimi w chorobie, prowadziły gospodarstwa, troszczyły się o kościoły.
W środowiskach pracy dawały świadectwo wiary, uczciwości, obowiązkowości i poświęcenia w służbie bliźnim, w szpitalach, gdzie pracowały, chrzciły umierające dzieci, a dorosłym umożliwiały kontakt z kapłanem.
W granicach obecnej Polski siostry po 1945 r. początkowo prowadziły sierociniec i przedszkole, gospodarstwo księży i katechizację. Ze względu na uniemożliwienie prowadzenia własnej działalności statutowej, działalność sióstr przyjęła z czasem model służby pomocniczej wobec duszpasterskiej pracy kapłanów w parafiach. Zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej zgromadzenie uzyskało 15 sierpnia 1983 r. Obecnie posiada:
- 10 placówek na terenie Polski,
- l placówkę w Niemczech,
- na Ukrainie
- delegatury na terenach byłego ZSRR:
- białorusko-litewska z siedzibą w Wilnie /10 placówek/
- rosyjsko-kazachstańska z siedzibą w Marksie k. Saratowa /9 placówek/.

Realizacja zadań apostolskich Zgromadzenia obejmuje następujące formy:
- katechizacja dzieci i młodzieży
- przygotowanie grupowe i indywidualne do Sakramentów świętych
- prowadzenie zespołów parafialnych /bielanki, ministranci, chór, schola/
- organizowanie rekolekcji i dni skupienia
- podejmowanie opieki nad chorymi i ubogimi na terenie parafii
- służenie parafii w charakterze organistek, zakrystianek, sekretarek..

Wymienione formy nie są wyłączne i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Kościoła, przy zachowaniu zgodności z zasadniczym celem Zgromadze

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska